Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Rada Rodziców jest samorządnym organem działającym na terenie przedszkola, współdziałającym z radą pedagogiczną i dyrektorem przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 6 w Płocku.

 

Cele i zadania

 

§ 2

 

Celem współpracy, o której mowa w § 1 jest:

1.Spójne oddziaływanie na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie wychowania, nauczania i opieki zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi.

2.Doskonalenie organizacji wychowania, nauczania i opieki w przedszkolu, rodzinie i środowisku.

3.Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.

4.Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych przedszkola oraz udzielanie w tym zakresie pomocy przedszkolu.

5.Tworzenie właściwej atmosfery i warunków materialnych do funkcjonowania placówki.

 

§ 3

 

Zadaniem Rady Rodziców jest:

1.Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

2.Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.

3.Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

4.Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

 

Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców

 

§ 4

 

1.Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców.

2.Rada Rodziców powinna składać się z co najmniej dwóch reprezentantów z każdej grupy.

3.Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika oraz członków, którzy są  przedstawicielami rodziców z poszczególnych grup.

4.Działalnością Rady Rodziców kieruje  przewodniczący.

5.Osoby wymienione w ust. 3 wybierane są spośród członków Rady  Rodziców na pierwszym posiedzeniu.

6.Wybór nowych członków Rady Rodziców  w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:

1)          indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady,

2)          propozycji członków Rady Rodziców, rodziców lub dyrektora.

7.Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:

1)          złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady,

2)          odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim  przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

 

§ 5

 

Posiedzenia Rady Rodziców są organizowane z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek członków Rady, dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego przedszkole.

 

Zadania członków Rady Rodziców

 

§ 6

 

1.Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców:

1)          Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.

2)          Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z planu pracy przedszkola.

3)          Współdziałanie  ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.

4)          Zwoływanie  i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.

5)          Przekazywanie dyrektorowi przedszkola opinii i postulatów Rady  Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

 

2.Zadania Skarbnika Rady Rodziców:

1)          Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców.

2)          Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.

 

Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

 

§ 7

 

1.Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.

2.W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada może gromadzić fundusze z innych źródeł.

3.Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym z rodzicami.

4.Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.

5.Rada rodziców  w uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

6.Pieniądze przyjmowane są na zbiorcze listy grup stanowiące druk ścisłego  zarachowania.

 

§ 8

 

1.Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2.Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.1 niezgodnych z przepisami prawa i podejmuje kroki stosownie do art.41  ust.3 ustawy o systemie oświaty.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 9

 

1.Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

Rada Rodziców

Miejskiego Przedszkola nr 6 w Płocku

2.Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

3.W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące  członkami Rady w latach poprzednich.

4.Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady wszystkie sprawy związane z działalnością Rady Rodziców.

5.Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.

6.Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków.

7.Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu ( z głosem doradczym) dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.

8.Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.

9.Protokół z posiedzenia sporządza osoba wskazana przez prowadzącego zebranie.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2001 r

 

metryczka


Wytworzył: Rada Rodziców (30 września 2001)
Opublikował: Jolanta Gieras (7 kwietnia 2004, 10:28:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1414