Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej

Miejskiego Przedszkola nr 6 w Płocku

 

 

§ 1

 

Na podstawie art. 40-43 Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Płocku powołuje się Radę Pedagogiczną.

 

§ 2

 

1.Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem przedszkola powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem jego statutowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz do opiniowania działalności administracyjno-gospodarczej przedszkola.

2.W skład Rady wchodzą:

·       dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący

·       nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu jako jej członkowie.

 

3.W zebraniach Rady lub określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć – z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady za zgodą lub na wniosek Rady.

 

§ 3

 

1.Działalność Rady obejmuje:

·       planowanie i organizację pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,

·       analizę stanu realizacji statutowych zadań Przedszkola, w szczególności jej funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

·       ocenę osiąganych wyników nauczania i wychowania,

·       dokształcanie i doskonalenie zawodowe swoich członków,

·       wprowadzanie eksperymentów i innowacji pedagogicznych,

·       współpracę z rodzicami i opiekunami wychowanków,

·       podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy

 

2.Rada realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

·       systematyczne rozpatrywanie spraw związanych ze stanem nauczania i wychowania oraz  organizacyjnymi i materialnymi warunkami pracy w przedszkolu,

·       przeprowadzenie przynajmniej dwa razy w roku podsumowania wyników nauczania i  wychowania w przedszkolu i określenie kierunków dalszej działalności zmierzającej do  polepszania tego stanu

·       organizowanie wewnętrznego samokształcenia zawodowego pracownikom pedagogicznym przedszkola oraz stwarzanie im możliwości wymiany doświadczeń.

 

3. Rada ustala Regulamin swojej działalności, w którym szczegółowo określi zakres swoich zadań i formy ich realizacji.

 

§4

 

1.Rada obraduje na zebraniach zwyczajnych, tj. przewidzianych w planie pracy oraz na zebraniach nadzwyczajnych nie ujętych w planie.

2.Plenarne zebrania Rady odbywają się:

·       przed rozpoczęciem roku szkolnego, w związku z organizacją pracy w nowym roku szkolnym

·       w każdym semestrze w związku z podsumowaniem półrocznej pracy ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć i niedociągnięć w realizacji planu pracy

·       po zakończeniu roku szkolnego dla podsumowania całorocznej pracy i opracowania programu działalności w następnym roku szkolnym

·       w miarę bieżących potrzeb

 

3.Nadzwyczajne zebrania Rady mogą być organizowane w przypadkach gdy zachodzi potrzeba uzyskania opinii lub podjęcia uchwały.

4.Zebrania Rady mogą być organizowane:

·       z inicjatywy Przewodniczącego Rady

·       na wniosek 1/3 członków Rady

·       organu sprawującego nadzór pedagogiczny

·       organu prowadzącego placówkę

 

5.Przewodniczący Rady co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem podaje do wiadomości członkom Rady godzinę rozpoczęcia oraz porządek obrad

6.W przypadku zebrania nadzwyczajnego 7 dniowy termin nie musi być przestrzegany.

7.Zebrania Rady nie mogą odbywać się w czasie zajęć dydaktycznych członków Rady.

 

§5

 

Rada może powoływać komisje stałe, tj. działające w okresie całego roku szkolnego lub zespoły doraźne, przez wyznaczony okres dla sprawowania określonej problematyki działalności Przedszkola.

 

§6

 

1.Zebrania Rady są protokołowane w księdze protokołów

2.Protokoły sporządza się w terminie 7 dni od daty zebrania.

3.Protokoły podpisuje Przewodniczący Rady i protokolant oraz obecni członkowie Rady.

4.Członkowie Rady zobowiązani są w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłaszania ewentualnych poprawek do Przewodniczącego Rady.

5.Księga protokołów musi zawierać klauzulę - “Księga zawiera......stron oraz obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia......do dnia.......”oraz podpisana przez dyrektora i opieczętowana.

6.Księgę protokołów udostępnia się nauczycielom, organowi prowadzącemu i pełniącemu nadzór pedagogiczny.

 

§7

 

1.Kolegialne kierowanie Przedszkolem przez Radę Pedagogiczną wyraża się prawem do podejmowania uchwał.

2.Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.

3.Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady.

4.Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny  uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§8

 

1.Do kompetencji stanowiących Rady należy:

·       zatwierdzanie planów pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola,

·       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę placówki,

·       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

·       podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków

 

2.Rada  Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

·       organizację pracy przedszkola na dany rok szkolny

·       projekt planu finansowego przedszkola

·       wnioski dyrektora Przedszkola o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

·       propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych

 

3.Rada przygotowuje projekt statutu Przedszkola oraz jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie placówki.

4.Rada może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

5.Rada może wystąpić z wnioskiem do dyrektora Przedszkola o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Przedszkolu.

 

§9

 

W przypadkach określonych w §8 ust.4 i 5 organ prowadzący przedszkole  albo Dyrektor Przedszkola są zobowiązani do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 od otrzymania uchwały Rady.

 

§10

 

Dyrektor przedszkola jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej ma prawo do:

1.zawieszenia wykonania uchwały Rady jeżeli jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa

2.zwoływania zebrań Rady

3.wydawania zarządzeń wewnętrznych w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez Radę uchwał

4.przekazywanie w uzasadnionych przypadkach uprawnień Przewodniczącego Rady swojemu  zastępcy lub innemu członkowi rady Pedagogicznej

5.zwalnia w uzasadnionych przypadkach członków Rady z obecności na zebraniu z podaniem Radzie powodów nieobecności.

 

§11

 

 Dyrektor Przedszkola, jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej ma obowiązek:

1.tworzyć atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego Przedszkola

2.opracować projekty tematyki zebrań Rady na dany rok szkolny , uwzględniając propozycje  członków Rady

3.składać Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z wykonania podjętych przez nią uchwał

4.informować Radę Pedagogiczną o wydanych przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania Przedszkola i poddawać je analizie na zebraniach plenarnych celem ustalenia trybu i form ich realizacji przez Przedszkolem

5.przedstawiać Radzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające  ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola

6.zapraszać na zebrania osoby zgodnie z § 2 ust.3, jeżeli porządek obrad przewiduje rozstrzyganie spraw z zakresu ich pracy.

 

§12

 

Członek Rady Pedagogicznej ma prawo:

1.przedstawić swoje stanowisko na zebraniu Rady w sprawie zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Przedszkola, które jego zdaniem jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i uchwałami Rady

2.postawić wniosek o zmianę lub uzupełnienie protokołu, jeżeli ma zastrzeżenia do jego treści w całości lub części, a w przypadku jeżeli jego wniosek nie uzyska poparcia większości członków  Rady może zażądać odnotowania swego stanowiska w protokole.

 

§13

 

Członek Rady ma obowiązek:

1.brać czynny udział we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz w posiedzeniach komisji lub zespołach problemowych do których został powołany

2.wykonywać uchwały Rady zgodnie z ich treścią i ustalonymi terminami

3.przyczyniać się do utrzymania dobrej atmosfery i należytego poziomu obrad Rady

4.składać przed Radą sprawozdanie z wykonania przydzielonych mu zadań

5.nieujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców ( opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola

 

metryczka


Wytworzył: Rada Pedagogiczna (31 sierpnia 2000)
Opublikował: Jolanta Gieras (7 kwietnia 2004, 10:38:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1262