Statut - treść

STATUT 

MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA NR 15 

W PŁOCKU

 

Opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 1992 roku w sprawie ramowego statutu przedszkola publicznego (Dz.Urz. MEN Nr 7, poz. 35)

 

ze zmianą wprowadzoną

 

Zarządzeniem Nr 1l Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 1997 roku

(Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 27).

 

ze zmianą wprowadzoną

 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1999 roku (Dz. Ust. Nr 2, poz. 20) zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.

 

 

Statut uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 15 w Płocku na posiedzeniu w dniu 13.06.2000 r

 

  

NAZWA PRZEDSZKOLA

§1

 

1. Przedszkole nosi nazwę: Miejskie Przedszkole Nr 15 w Płocku. Siedzibą przedszkola jest lokal przy ul. Piasta Kołodzieja 4.

 

2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Płock.

 

3. Przedszkolu na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców może być nadane  imię osoby (osób), instytucji lub organizacji.

 

4. Imię przedszkolu publicznemu nadaje organ prowadzący.

 

5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu. W pieczęciach i stemplach można w zależności od ich wymiaru używać czytelnych skrótów.

 

CELE I ZADANIA

§2

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności w zakresie:

 

l) udzielania dzieciom opieki psychologicznej i pedagogicznej m.in. przez:

 

a) współpracę przedszkola z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

b) kierowanie do poradni dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i zachowania, celem uzyskania diagnozy oraz określenia odpowiednich form terapii, kształcenia i opieki,

c) prowadzenie przez nauczyciela indywidualnej pracy :wyrównawczej, zajęć kompensacyjno - korekcyjnych w celu łagodzenia różnic rozwojowych oraz eliminowania braków w wiadomościach i umiejętnościach utrudniających dalsze zdobywanie wiedzy,

 

2) umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej przez m.in.. :

 

a) kultywowanie tradycji lokalnych, narodowych i religijnych oraz dostarczanie elementów wiedzy o historii,

b) zaznajamianie- ze stolicą Polski, godłem, barwami, hymnem narodowym,

c) organizowanie uroczystości przedszkolnych związanych z obchodami świąt państwowych, miejskich, religijnych,

d) organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej,

e) włączanie dzieci w życie najbliższego środowiska lokalnego,

f) organizowanie nauki religii zgodnie z obowiązującymi przepisami MENiS dla placówek publicznych,

g) zwalnianie z uroczystości godzących w uczucia religijne,

h) zapewnienie opieki nauczyciela dzieciom, które nie uczestniczą w zajęciach religii.

 

2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 

1) wspomaga indywidualny rozwój dziecka,

2) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

3) wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,

a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

b) informuje na bieżąco o postępach dziecka,

c) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,

4) współdziała z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka,

5) stwarza optymalne warunki rozwoju osobowości, zdolności i zainteresowań,

6) wyrównuje szanse rozwojowe i edukacyjne dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych,

7) spełnia funkcję wychowawczą, propedeutyczną i opiekuńczą, sprawnościową i wyrównawczą.

 

3. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola, odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów -bezpieczeństwa i higieny pracy:

 

1) opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza przedszkolem sprawuje nauczyciel,

2) opiekę nad dziećmi w czasie zajęć dodatkowych, np.: religia, język angielski sprawuje osoba prowadząca zajęcia, w czasie zajęć rytmiki - osoba prowadząca z nauczycielem,

3) organizując zajęcia poza terenem przedszkola, nauczyciel w szczególności:

 

a) ustala liczbę dzieci i liczbę personelu biorących w nich udział, tj. od 10 do 15 dzieci na 1 osobę personelu,

b) zapewnia opiekę innego nauczyciela dzieciom, które z uzasadnionych powodów pozostają w przedszkolu,.

c) zabiera na dalszą wycieczkę środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy.

 

4. Przedszkole sprawuje formy indywidualnej opieki nad dziećmi, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna.

 

1) Dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przysługuje pomoc na ten cel z budżetu gminy.

2)Rodzice mogą się ubiegać o pomoc w dofinansowaniu kosztów pobytu dziecka w przedszkolu

 za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola, który kieruje pismo do Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3) Decyzję o ewentualnym przyjęciu pomocy i jej zakresie podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie odrębnych przepisów.

 

5. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej.

 

§3

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

1. Organami przedszkola są:

 

a) Dyrektor Przedszkola,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców.

 

2. Kompetencje Dyrektora Przedszkola:

 

1) kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania pro-zdrowotne,

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji, 5) dysponowanie środkami-określonymi w planie finansowym-placówki,.

6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

7) zatrudnienie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników  przedszkola,

8) przyznawanie nagród, wyróżnień, występowanie z wnioskami o odznaczenia oraz wymierzanie kar porządkowych zgodnie z odrębnymi przepisami,

 

3. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami przedszkola, związkami zawodowymi, organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.

 

4. Dyrektor przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem pracownikom przedszkola i rodzicom.

 

 

5. Rada Pedagogiczna

 

1) Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni przedszkola.

2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

3) W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

5) Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których jest mowa w pkt. 4, niezgodnych z przepisami prawa.

6) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 

a) zatwierdzanie planów  pracy przedszkola,

b) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji pedagogicznych,

c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d) podejmowanie uchwał w sprawach upoważnienia Dyrektora przedszkola do skreślenia dziecka z listy wychowanków.

 

7) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

 

a) organizację pracy placówki,

b) projekt planu finansowego,

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i i innych wyróżnień,

d) propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

6. Rada Rodziców.

 

1) W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.

2) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

3) Do kompetencji Rady  Rodziców należy:

 

Występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw placówki, a w szczególności:

 

a) bieżącego i perspektywicznego programowania pracy przedszkola,

b) pomocy w doskonaleniu organizacji warunków pracy przedszkola,

c) współdziałania w realizacji programów  wychowania, nauczania oraz zadań opiekuńczych przedszkola,

d) organizowania działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkolu i najbliższym środowisku społecznym.

 

 

4) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa ww. regulamin.

 

7. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i w statucie przedszkola.

 

8. Wymiana bieżących informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach odbywa się przez:

 

1) organizowanie wspólnych posiedzeń organów przedszkola,

2) przedstawianie przez Dyrektora informacji o sytuacji placówki podczas zebrań i posiedzeń Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej,

3) zapoznawanie organów przedszkola z zarządzeniami władz oświatowych i decyzjami organu prowadzącego,

4) wywieszanie na tablicy ogłoszeń informacji, zarządzeń władz oświatowych, organu prowadzącego.

 

9. Tryb wyboru członków Rady Rodziców.

 

1) Członkowie powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców.

2) Rada powinna składać się z co najmniej dwóch reprezentantów z każdej grupy.

3) Rada składa się z przewodniczącego oraz członków, którzy są przedstawicielami rodziców poszczególnych grup.

4) Działalnością Rady kieruje Przewodniczący, który jest wybierany spośród członków Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu.

 

10. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola.

Rozwiązywanie sporów odbywa się w ramach kompetencji poszczególnych organów przedszkola.

 

1) w przypadku zaistnienia sporów wśród rady pedagogicznej jeżeli są one zasadne dyrektor bada przyczynę sporu i w ciągu 7 dni ustosunkowuje się, stara się go załagodzić aż do całkowitego wyeliminowania.

2) w przypadku zaistnienia sporu między dyrektorem i nauczycielem, dyrektor wyjaśnia powód sporu wszelkimi sposobami, wspomagając się obowiązującymi przepisami prawa. W szczególnie trudnych przypadkach, lub w sytuacji nie rozwiązania problemu, strony zwracają się o pomoc do organu nadzorującego, prowadzącego.

3) rada rodziców może zgłaszać dyrektorowi zastrzeżenia dotyczące pracy nauczyciela.

4) jeżeli zastrzeżenia są zasadne, dyrektor udziela nauczycielowi ustnego upomnienia i ostrzeżenia, w przypadku ponownego uchybienia w wywiązywaniu się z obowiązków, dyrektor wpisuje upomnienie do akt osobowych.

5) w przypadku zastrzeżenia nieuzasadnionego dyrektor wyjaśnia sprawę zainteresowanym w ciągu 7 dni.

6) w wypadku podjęcia uchwały przez radę pedagogiczną, która jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, dyrektor zawiesza ją i powiadamia organ nadzorujący w ciągu 7 dni.

7)wszelkie spory między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, zaś w przypadku, gdy jest on stroną sporu -organ prowadzący na wniosek zainteresowanego. Rozstrzygnięcie dyrektora, organu prowadzącego jest ostateczne.

§4

 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone według zainteresowań, uzdolnień.

 

§5

 

1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

§6

 

1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolu. Program jest podawany do wiadomości rodzicom.

 

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 

l) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut, 2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut 3) nauka religii wynosi dwie jednostki dydaktyczne (przyjęte dla danego poziomu nauczania) w ciągu tygodnia (Dz. U. Nr 67 z dn. 17 sierpnia 1999 r.).

 

4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§7

 

1. Przedszkole jest wielooddziałowe.

 

2. W budynku przedszkola są zorganizowane oddziały przedszkolne z wyżywieniem dla dzieci od 3 do 6 roku życia.

 

3. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów integracyjnych lub specjalnych, w zależności od potrzeb środowiska lokalnego, warunków organizacyjnych, lokalowych i zgłoszeń nauczycieli chętnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

4. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

 

§8

 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz.

organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

§9

 

1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przedszkola z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§10

 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z ust3 pkt. 1

 

1. Przedszkole jest czynne 10 godzin dziennie, tj. od godz. 6.00 do 16.00.

 

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustała organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola.

 

3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustała organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola.

 

1) W okresie wakacji Miejskie Przedszkole nr 12 jest czynne przez dwa tygodnie wyznaczone przez organ prowadzący. Po tym okresie rodzice mają możliwość swobodnego wyboru innego przedszkola dyżurnego. Dopuszcza się możliwość wyłączenia przedszkola z pracy w wakacje ze względu na konieczność przeprowadzenia kompleksowych prac remontowych oraz likwidacji poważniejszych awarii. Wakacyjny harmonogram pracy wszystkich miejskich przedszkoli jest wcześniej przedłożony do wiadomości rodzicom.

2) W zależności od wyników sondażu przeprowadzonego wśród rodziców z wszystkich miejskich przedszkoli, organ prowadzący wyznacza do pracy w jedną sobotę roboczą miesiąca w danym roku szkolnym przedszkole dyżurne.

 

4. Inne informacje o przedszkolu.

 

1) Przyjmowanie dzieci odbywa się w godz. 6.00 do 8.15.

2) Ze względu na organizację żywienia rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania dzieci lub do przekazania informacji telefonicznej o spóźnieniu w danym dniu

 

3) Godziny posiłków:

* śniadanie                   -8.30

* obiad                         -11.30,

* podwieczorek             -14.00.

 

5.zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat przez dzieci i pracowników:

 

1) Każde dziecko przyjęte do przedszkola ma prawo do korzystania z trzech posiłków dziennie.

2) Zasady odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu ustała Rada Miasta Płocka.

3) Na opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu składa się:

 

a) koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków stosownie do faktycznie poniesionych wydatków na zakup surowców przy czym: za dziecko korzystające z jednego posiłku dziennie uiszcza się opłatę w wysokości 50 % przeciętnych dziennych kosztów surowców, za dziecko korzystające z dwóch posiłków dziennie uiszcza się opłatę w wysokości 80 % przeciętnych dziennych kosztów surowców,

b) zryczałtowana opłata za przygotowanie posiłków ustalona przez Radę Miasta Płocka jest niezależna od liczby spożywanych posiłków.

 

4) Termin wnoszenia opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola ustalony jest odrębnie przez:

 

a) dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych w zakresie opłat za wyżywienie,
b) dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 w zakresie za pozostałe świadczenia przedszkola.

 

5) Pracownicy mają prawo korzystać z posiłków i zobowiązani są do pokrycia kosztów określonych w ust. 3 pkt. a.

 

§11

 

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

 

ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

§12

 

1. Samodzielny referent do spraw zaopatrzenia wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno - gospodarczych w przedszkolu. Do obowiązków referenta należy w szczególności:

 

1)sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu placówki,

2)  załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola,

3)zaopatrywanie przedszkola w  żywność i sprzęt, poszukiwanie tanich źródeł zaopatrzenia,

4) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych,

6) przestrzeganie norm żywienia, dbanie o właściwe i racjonalne żywienie dzieci,

7) sporządzanie jadłospisów, systematyczne informowanie rodziców w tym zakresie,

8) naliczanie i pobieranie opłat za przedszkole, prowadzenie kart należności dzieci,

9) prowadzenie dokumentacji finansowej oraz sporządzanie miesięcznych sprawozdań zużycia artykułów spożywczych i stanu magazynu, a także terminowe rozliczanie zaliczek gotówkowych,
10) uczestniczenie w ogólnych zebraniach z rodzicami, naradach roboczych, szkoleniach i w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej, komitetu i rady rodziców,

11) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

4. Do obowiązków kucharza należy:

 

1) punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków oraz dbałość o jakość żywienia dzieci,

2) porcjowanie posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pełnienie nadzoru nad prawidłowym wydawaniem posiłków,

3) branie udziału w ustaleniu jadłospisu,

4) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie oraz prowadzenie magazynu podręcznego,

5) codzienne pobieranie i przechowywanie prób wydawanych do spożycia posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń kuchennych oraz utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego,

7) organizowanie i nadzorowanie pracy innych pracowników kuchni,

8) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

5. Do obowiązków pomocy kucharza należy:

 

1) pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,

2) załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem produktów spożywczych,

3) utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu i naczyń,

4) dbanie o czystość odzieży ochronnej,

5) dbanie o racjonalne zużycie produktów spożywczych i innych oraz utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu,

6) wykonywanie innych czynności poleconych przez kucharza i dyrektora przedszkola, wnikających z organizacji pracy.

 

6. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

 

1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz  innych wynikających z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

2) pełnienie dyżuru na terenie szatni w godzinach schodzenia i rozchodzenia się dzieci, czuwanie nad ich bezpieczeństwem oraz udzielanie pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu się,

3) utrzymywanie czystości i estetyki w przydzielonych pomieszczeniach oraz powierzonego sprzętu,

4) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

7. Do obowiązków  woźnej należy:

 

l) utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

2) utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu, narzędzi pracy oraz dbanie o stan zabawek i pomocy dydaktycznych w danym oddziale, zgodnie z wymogami higieny i bezpieczeństwa,

3) pomaganie nauczycielowi danego oddziału w pełnieniu czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, wynikających z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

4) przygotowywanie sali do posiłków oraz punktualne podawanie posiłków dzieciom danego oddziału,

5) przygotowywanie sali do odpoczynku dzieci, dbanie o higieniczne warunki wypoczynku,

6) prowadzenie dezynfekcji sanitariatów dziecięcych, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sanitarnej Stacji Epidemiologicznej,

7) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

8. Do obowiązków dozorcy należy:

 

l) strzec mienia przedszkola w godzinach swojej pracy,

2) czuwanie nad bezpieczeństwem  p. poż. powierzonych obiektów,

3) utrzymywanie czystości na wyznaczonym odcinku,

4) dbanie o estetykę otoczenia przedszkola i placu zabaw,

5) usuwanie drobnych awarii urządzeń i sprzętów stanowiących mienie placówki,

6) zabezpieczanie sprzętu przed skutkami kradzieży, mrozów i opadów,

7) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

§13

 

l. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań.

 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

 

§14

 

l. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci.

 

2. Do zadań nauczyciela związanych z:

 

l) współdziałaniem z rodzicami należy:

a) zapoznanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,

b) poznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

c) udzielanie na bieżąco informacji o postępach dziecka

d) ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wobec dzieci,

e) włączenia ich w działalność przedszkola.

2) z prowadzeniem pracy wychowawczo - dydaktycznej i odpowiedzialności za jej jakość m.in. należy:

a) staranna realizacja programu,

b) realizowanie różnorodnych zadań wychowawczo - dydaktycznych z zakresu wychowania zdrowotnego, moralno - społecznego, umysłowego, technicznego i estetycznego,

c) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z odrębnymi przypisami.

d) tworzenie pogodnej, spokojnej atmosfery zabawy i nauki,

e) stwarzanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,

f) umiejętne kierowanie działalnością dziecka przez: organizowanie środowiska wychowującego, tworzenie sytuacji wychowawczych, dostarczanie treści oraz stosowanie różnorodnych metod i form pracy,

g) troska o dobro dzieci i poszanowanie ich godności,

h) nawiązanie indywidualnego kontaktu z każdym dzieckiem w celu indywidualizacji procesu wychowawczo - dydaktycznego,

i) przygotowanie wychowanków do uzyskania dojrzałości szkolnej i podjęcia nauki w szkole,

j) systematyczna współpraca z rodzicami i ich angażowanie w pracę na rzecz przedszkola,

k) składanie propozycji do planu rozwoju przedszkola

l) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 

3) z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowaniem m.in. należy:

 

a) poznanie każdego dziecka w celu stworzenia mu warunków do optymalnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości oraz właściwego planowania i realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego,

b) systematyczne prowadzenie obserwacji,

c) wyciąganie wniosków wynikających z obserwacji jako podstawy do ukierunkowania dalszej pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej oraz prowadzenia indywidualnej pracy kompensacyjno-stymulacyjnej,

d) współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną,

e) przedstawianie propozycji formy, sposobu dokumentowania obserwacji w prowadzonym oddziale przedszkolnym,

f) systematyczne dokumentowanie obserwacji w formie wypracowanej przez Radę Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola nr 15 i zapisanej w księdze protokołów Rady Pedagogicznej,

 

4) ze współpracą ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną zdrowotną i inną m.in. należy:

a) systematyczne poznawanie dzieci, ich dotychczasowego rozwoju, warunków wychowania w rodzinie i środowisku,

b) obserwowanie zachowania i postępów w rozwoju i ich dokumentowanie,

c) wyjaśnianie przyczyn nieprawidłowości i odchyleń w zachowaniu i rozwoju,

d) otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków,

e) otaczanie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych, z deficytami rozwojowymi,

f) podejmowanie działań stymulacyjno - kompensacyjnych, pracy wyrównawczej wobec dzieci, które tego potrzebują

g) niwelowanie istniejących braków rozwojowych, środowiskowych, korygowanie wad i nieprawidłowości powstałych we wczesnym rozwoju dziecka,

h) wyrównywanie szans edukacyjnych,

i) utrzymywanie kontaktu z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form pomocy i włączenia rodziców w życie przedszkola

j) współpraca z właściwą poradnią psychologiczno - pedagogiczną,

 

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

1) Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

 

a) rodzice są zapoznawani z zadaniami wynikającymi z planu rozwoju przedszkola na pierwszym w danym roku szkolenia ogólnym zebraniu z rodzicami,

b) rodzice mają prawo wglądu do planu pracy Miejskiego Przedszkola nr 15, który znajduje się u Dyrektora Przedszkola,

c) rodzice mogą składać swoje propozycje do planu pracy  przedszkola,

d) rodzice mają prawo do uzyskiwania wpływu na najważniejsze decyzje dotyczące pracy przedszkola przez reprezentującą ich Radę Rodziców,

e) rodzice mają prawo do uczestniczenia w zajęciach otwartych i uroczystościach przedszkolnych,

f) nauczyciel danego oddziału zapoznaje rodziców z informacjami dotyczącymi miesięcznego planu pracy i sposobu jego realizacji,

g) nauczyciel ma obowiązek udzielania rodzicom rzetelnej informacji na temat ich dziecka, jego zachowania i rozwoju, podczas zebrań grupowych i rozmów indywidualnych,

h) nauczyciele każdego oddziału prowadzą kąciki informacyjne dla rodziców zawierające tematykę planów miesięcznych,

i) przedszkole prowadzi ogólną tablicę informacyjną dla rodziców zawierającą wydarzenia z życia przedszkola, ogłoszenia, informacje i treści mające na celu pedagogizację rodziców.

 

2) W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się spotkania ze wszystkimi rodzicami w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym. Dopuszcza się możliwość łączenia zebrań ogólnych z grupowymi.

 

§15

 

l. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 łat.

 

2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku

kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

 

3. Szczegółowe kryteria przyjęć do przedszkola.

 

1) W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

 

a) dzieci 6 - letnie,

b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,

c) matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy  albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

d) dzieci z rodzin zastępczych.

 

2) Następnie przyjmowane są:

 

a) dzieci nauczycielskie (Karta Nauczyciela art.59),

b) dzieci już uczęszczające do przedszkola oraz ich rodzeństwo,

c) dzieci rodziców pracujących zawodowo,

d) dzieci rodziców nie pracujących - w miarę posiadanych wolnych miejsc.

 

4. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:

 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) indywidualizacji w procesie wychowawczo- dydaktycznym,

3.) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,

4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym,

5) edukacji w środowisku rówieśniczym,

6) reprezentowania przedszkola na zewnątrz poprzez udział w imprezach, konkursach, uroczystościach,

7) pomocy ze strony nauczyciela w łagodzeniu różnic rozwojowych i eliminowaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach utrudniających dalsze zdobywanie wiedzy oraz ukierunkowania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień

8) właściwych relacji i pozytywnych postaw ze strony wszystkich pracowników przedszkola. .

9) Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do ,,snu na rozkaz”

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:

l) braku zgłoszenia się do przedszkola w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego i nie usprawiedliwienia w tym terminie przyczyny nieobecności,

2) braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka trwającej jeden miesiąc i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców,

3) nieregularnego uiszczania przez rodziców opłat za usługi świadczone przez przedszkole,

4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola.

 

§16

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

metryczka


Wytworzył: Kozyra Mariola (19 marca 2004)
Opublikował: Mariola Kozyra (19 marca 2004, 04:11:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1265