Aneks 2

związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. Nr 10, poz. 96/ wprowadza się zmiany do statutu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Płocku.

 

Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 15 w Płocku na posiedzeniu w dniu 01. 02. 2002. uchwaliła, co następuje:

 

1/ W § 2, ust. 2 po pkt. 3c dodaje się, pkt. 3d w brzmieniu:

-organizuje zajęcia dodatkowe, z uwzględnieniem w szczegó1ności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

2/ W § 6, ust.1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

Na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe

3/ W § 15, ust. 4, pkt. 3 - skreśla się.

4/ Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.

5/ Aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


metryczka


Wytworzył: Kozyra Mariola (19 marca 2004)
Opublikował: Mariola Kozyra (19 marca 2004, 04:17:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2189