Rada Pedagogiczna

 

REGULAMIN

RADY PEDAGOGICZNEJ

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 15 w PLOCKU

§ 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r.

o systemie jako integralna czesc Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 15.

§ 2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizujacym zadania wynikajace ze statutu oraz innych regulaminów wewnatrz przedszkolnych.

Na swoich plenarnych i nadzwyczajnych posiedzeniach rada - w formie uchwal - zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach zwiazanych z dzialalnoscia dydaktyczna, wychowawcza, opiekuncza i organizacyjna przedszkola.

W sklad rady wchodza dyrektor jako przewodniczacy, nauczyciele pelnozatrudnieni i niepelnozatrudnieni - jako jej czlonkowie.

§ 3. W zebraniach rady lub okreslonych punktach programu tych zebran moga uczestniczyc z glosem doradczym, zaproszeni w imieniu rady przez przewodniczacego:

- pielegniarka, lekarz,

- przedstawiciele zwiazków dzialajacych na terenie przedszkola.

- przedstawiciele Rady Rodziców,

- pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obslugi przedszkola.

§ 4. Do podstawowych zadan rady nalezy:

1. planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej.

2. okresowe i roczne analizowanie i ocenianie procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekunczego oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola.

3. ksztaltowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych czlonków zgodnie z Konstytucja RP i Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka,

4. organizowanie wewnetrznego samoksztalcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego.

5. wspólpraca z rodzicami i opiekunami dzieci.

§ 5. Rada na posiedzeniu plenarnym zatwierdza

1.roczny plan pracy dydaktycznej wychowawczej i opiekunczej przedszkola

2.wniosek sta lych i doraznych komisji powolanych przez rade.

3.propozycje prowadzenia w przedszkolu eksperymentów dydaktycznych i pedagogicznych, programy autorskie,

4.tematyke wewnetrznego samoksztalcenia

5.Program i warunki prowadzenia, na wniosek rodziców, zajec nadobowiazkowych, program i plan nauczania.

§ 6. Na posiedzeniu plenarnym rady opiniujacej:

1. tygodniowy rozklad zajec lekcyjnych

2. wnioski dyrektora dotyczace organizacji pracy przedszkola

3.wnioski o przyznanie nauczycielom i pracownikom przedszkola odznaczen, nagród oraz innych form uznania,

4. wnioski nauczycieli o podjecie pracy w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze wiekszym niz ˝ etatu,

5.propozycia przyznania nauczycielom sta lych prac i zajec zwiazanych bezposrednio organizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekunczego w ramach przyslugujacego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych, odplatnych zajec dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych,

6. kandydatów do powierzenia im funkcji dyrektora przedszkola.

§ 7. Rada ma prawo do:

1.wystepowania z wnioskiem w sprawie doskonalenia organizacji nauczania i wychowania oraz w sprawach oceny pracy nauczyciela,

2.wprowadzenia zmian w tygodniowym rozkladzie zajec dydaktycznych, gdy jest to podyktowane np. Okresowa nieobecnoscia nauczyciela.

§ 8. Organ bezposrednio nadzorujacy przedszkola po otrzymaniu uchwaly w sprawie wotum nieufnosci wobec dyrektora wraz z jej pismem uzasadniajacym, przeprowadza postepowanie wyjasniajace, którego wyniki przedstawia radzie pedagogicznej na zebraniu plenarnym.

§ 9.

1.Rada moze zglosic, sposród swoich czlonków pelnozatrudnionych, kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w przedszkolu.

2.Rada moze wystapic z wnioskiem do organów bezposrednio nadzorujacego, o ogloszenie konkursu na dyrektora.

3.Zasady przeprowadzania konkursu na dyrektora uzgadniane sa z rada pedagogiczna.

§ 10. Przewodniczacym rady jest z urzedu dyrektor szkoly, który jest zobowiazany do:

1.realizacji uchwaly rady

2.tworzenie atmosfery zyczliwosci i wspóldzialania wszystkich czlonk6w rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekunczego przedszkola.

3.oddzialywanie na postawe nauczyciela, pobudzenia go do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

4.dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godnosci n.li.

5.zapoznawania rady z obowiazujacymi przepisami praw szkolnego oraz omówienia trybu i formy ich realizacji.

6.analizowania stopnia realizacji uchwal rady.

§ 11. Czlonek rady jest zobowiazany do:

1.wspóltworzenia atmosfery zyczliwosci, kolezenstwa i zgodnego wspóldzialania wszystkich czlonków rady,

2.przestrzegania postanowien prawa szkolnego oraz wewnetrznych zarzadzen dyrektora,

3.czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji do których zostal powolany, oraz wewnetrznym samoksztalceniu,

4.realizowania uchwal rady takze wtedy, kiedy zglosil do nich swoje zastrzezenia,

5.skladania przed rada sprawozdan z wykonania przydzielonych zadan,

6.przestrzegania tajnosci obrad rady.

§ 12. Organizacja pracy rady:

1.rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola,

2.Rada obraduje na zebraniach plenarnych i w powolanych przez siebie komisjach nadzwyczajnych,

3.zebrania rady organizuje sie w czasie po pracy.

§ 13.

1.Zebrania rady moga byc organizowane z inicjatywy dyrektora, organu bezposrednio nadzorujacego przedszkole lub co najmniej 1/3 czlonk6w rady

2.o zebraniu nadzwyczajnym rady dyrektor powiadamia czlonków rady przynajmniej 3 dni przed jej terminem,

3.zebrania plenarne rady organizowane sa przed rozpoczeciem roku szkolnego w kazdym semestrze, po zakonczeniu roku szkolnego oraz w miare potrzeb.

§ 14. Zasady i tryb podejmowania uchwal:

1.uchwaly podjete na zebraniach plenarnych sa prawomocne, jezeli zostaly podjete zwykla wiekszoscia glosów przy udziale co najmniej 2/3 liczby czlonk6w rady.

2.uchwal podjete na nadzwyczajnych posiedzeniach rady sa prawomocne jezeli zostaly podjete zwykla wiekszoscia glosów przy udziale co najmniej ˝ liczby czlonk6w rady.

§ 15. Organizacja wewnetrzna rady pedagogicznej:

1.rada powoluje, w zaleznosci od potrzeb, stale lub dorazne komisje, których dzialalnosc moze dotyczyc wybranych zagadnien statutowej dzialalnosci przedszkola i pracy nauczycieli,

2.praca zespolu, komisji kieruje przewodniczacy powolany przez rade lub komisje na wniosek przewodniczacego rady,

3.komisja, zespól sklada na zebraniu plenarnym sprawozdanie z wyników swojej pracy, formulujac opinie lub wnioski do zatwierdzenia przez rade.

§ 16. Nieobecnosc na posiedzeniu rady:

1.czlonkowie rady usprawiedliwiaja swoja nieobecnosc na posiedzeniu rady jej przewodniczacemu,

2.nieusprawiedliwiona nieobecnosc czlonka rady na jej posiedzeniu nalezy traktowac jako nieobecnosc w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

§ 17. Dokumentacja pracy rady:

1.z zebrania rady oraz zebrania jej komisji sporzadza sie protokól i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje sie go do ksiegi protokolów rady:

tresc obrad zapisuje sie wg ponizszych zasad:

a)po dyskusji, ustalono ze ...............................................................

b)po dyskusji, w której zabralo glos ........... ustalono, ze ..............

c)po dyskusji, w której glosy zabrali ............ ustalono, ze ..............

d)dyskusja nad ........... przebiegala w nastepujacy sposób: Pani A....... powiedziala, ze ....... pani B.... powiedziala, ze / az do wyczerpania lisy mówców /. Po czym, na podstawie glosowania jawnego, ustalono, ze ......... Wyniki glosowania: .......... osób “za”, ..... osób “przeciw”........ osób wstrzymalo sie od glosu..

2.protokól zebrania rady wraz z lista obecnosci jej czlonków podpisuje przewodniczacy obrad i protokolant,

3.czlonkowie rady zobowiazani sa w terminie do 14 dni od sporzadzenia protokolu do zapoznania sie z jego trescia i zgloszenia ewentualnych poprawek przewodniczacemu obrad. Rada na nastepnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokolu.

4.Podstawowym dokumentem dzialalnosci rady sa ksiazki protokolów. Zasznurowana, opieczetowana i podpisana przez dyrektora ksiege zaopatruje sie klauzula: “Ksiega zawiera ..... stron i obejmuje okres pracy pedagogicznej od dnia .... do dnia....”.

5.Ksiegi protokolów nalezy udostepnic na terenie przedszkola jej nauczycielom, upowaznionym nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujacych przedszkole, upowazniony przedstawicielom zwiazków zawodowych zrzeszajacych nauczycieli.

6.Protokól nalezy sporzadzac wg ponizszej struktury:

a)Tytul – np. Protokól z plenarnego posiedzenia rady pedagogicznej w dniu ......

b)ustalenia formalne – np. “W posiedzeniu bralo udzial ......... czlonk6w Rady Pedagogicznej wedlug listy obecnosci, stanowiacej zalacznik do niniejszego protokolu, a takze zaproszeni Goscie w osobach ..... Ustalono, ze forum do podejmowania prawomocnych decyzji, wynoszace ....... czlonków, zostalo przekroczone. Zwykla wiekszosc glosów do podejmowania waznych uchwal wynosi .........

c)Przebieg obrad

–osoba przewodzaca obrady,

–przyjeto nastepujacy porzadek obrad: odnotowac na czyj wniosek i o jaki punkt rozszerzono lub zmniejszono porzadek obrad, zapis o tresci obrad i przyjetych rozstrzygniec, jak wnioski, uchwaly i oceny

–kolejno wedlug punktów porzadku obrad, np.

Ad.1: ................

Ad.2:.................. itd.

–Odnotowanie przebiegu zebrania po wyczerpaniu porzadku obrad

/ wolne wnioski /

–zapis koncowy / np.: “na tym przewodniczacy obrad zakonczyl zebranie “/

d) Podpisy

Regulamin Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Nr 15

uchwala na posiedzeniu w dniu 31.08.1999

 

metryczka


Wytworzył: Kozyra Mariola (19 marca 2004)
Opublikował: Mariola Kozyra (19 marca 2004, 12:52:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1383