zamówienie na:

zorganizowanie specjalistycznego szkolenia sportowego

zamawiający: Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wioślarstwie przy ZST w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60000 Euro
termin składania ofert: 27 marca 2006
przyczyna unieważnienia: na podstawie art. 242 pkt.3 
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W  WIOŚLARSTWIE

przy ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH  - ZAKŁAD BUDŻETOWY

09 – 402 PŁOCK  UL. KILIŃSKIEGO 4

 

na podstawie  Ustawy„Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. Z 2004 r. Nr 19 poz. 177)

ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na:

„ZORGANIZOWANIE SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA SPORTOWEGO
W FORMIE ZGRUPOWAN ZAMIEJSCOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

W WIOŚLARSTWIE” W PŁOCKU

 

Termin realizacji*

 

*   1.04 - 8.04.2006 r.             - 47 zawodników  3 trenerów

*   18.04 – 28.04.2006r.         - 47 zawodników  3 trenerów

*   12.06 – 23.06.2006r.         - 16 zawodników  2 trenerów

*   23.06 – 30.06.2006r.         - 27 zawodników  3 trenerów

*   23.06 – 30.06.2006r.         - 6 zawodników                    1 trener

*   1.07 – 13.07.2006r.           - 27 zawodników  3 trenerów

*   1.07 – 19.07.2006r.           - 6 zawodników                    1 trener

*   20.07 – 3.08.2006r.           - 16 zawodników  2 trenerów

1.           Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

2.           Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

3.           Kryteria oceny ofert:

Ø       Cena              100 %

4.           Instrukcję można odebrać w siedzibie zamawiającego: Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy ZST  Płock, ul. Kilińskiego 4 pok. 9 w godz. 800 – 1500

5.           Przedstawiciele Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:

Dyrektor SMS                          -mgr Leszek Brzeski 364-27-34, 0 604 976 123

            Trener koordynator SMS        - mgr Jerzy Podsędek       603504360

6.           Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Technicznych  - Zakład Budżetowy

w Płocku, ul. Kilińskiego 4 pok. Nr  16 do dnia 27 marca 2006 r. godz. 1230 Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 marca 2005 r.  w siedzibie zamawiającego  w pokoju nr 14

7.           W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

Ø       spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ø       spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

8.Ocena wypełnienia warunków

Ø       Wypełniony Formularz oferty    Załącznik nr 1  do SIWZ,

Ø       Formularz cenowy    Załącznik nr 2   do SIWZ,

Ø       Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy    Załącznik nr 3  do SIWZ,

Ø       Opis warunków zakwaterowania i wyżywienia, opis położenia ośrodka.

Ø       Karta kwalifikacyjna obiektu.

Ø       Zdjęcia lub folder ośrodka – bazy szkoleniowej.

Ø       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego                 w zakresie objętym zamówieniem, wystawione  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ø       Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 17.10.2000 r.).

 

metryczka


Opublikował: Sieradzki Stanisław (15 marca 2006, 12:17:23)

Ostatnia zmiana: Sieradzki Stanisław (4 kwietnia 2006, 13:03:47)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1381