zamówienie na:

Zorganizowanie zimowego obozu kondycyjni-szkoleniowego dla ucznió SMS

zamawiający: Zespół Szkół Technicznych - SMS w Wioślarstwie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60000Euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2006
przyczyna unieważnienia: Oferty przewyższały wartość zamówienia 
                                                                                                                                             Płock, 11.12.2006r.  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  poniżej 60.000 euro  
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W WIOŚLARSTWIE
PRZY  ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
AL. KILIŃSKIEGO 4 09-402 PŁOCK
tel. ( +48 0 24) 364-27-40
fax (+48 0 24) 364-27-31
 
ogłasza przetarg nieograniczony na „Zorganizowanie zimowego obozu kondycyjno-szkoleniowego dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie przy ZST w Płocku”
 
1.        Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie zimowego obozu kondycyjno-szkoleniowego dla uczniów szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku.
2.        Wymagany termin realizacji zamówienia – 27.01 – 10.02.2007 r.
3.        O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 -10 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1- 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- posiadają niezbędna wiedzę o doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 
4.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
 
5.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
 
6.        Brak obowiązku wniesienia wadium przez wykonawców.
 
7.        Kryteria oceny ofert:
  cena       -   max 100% .
 
8.        Termin związania  z ofertą – 30 dni.
 
9.        Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Płockim Centrum Edukacji Zawodowej.
 
10.     Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
* Leszek Brzeski  – Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ZST w Płocku
tel. (0-24) 364 – 27 – 34 , 604 976 123  /w zakresie przedmiotu zamówienia/,
* Jerzy Podsędek – Trener Koordynator w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ZST w Płocku
      tel. 603 504 360
* Marzenna Krawczyńska  -  Zespół Szkół Technicznych  Al. Kilińskiego 4 pokój nr 9  tel. 024 364 27 40 /w zakresie SIWZ/.
 
Godziny pracy ZST w Płocku: poniedziałek – piątek 730 – 1530.
 
11.     Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie i faksem.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
 
12.     Ofertę należy złożyć do dnia 21 grudnia 2006r. do godz. 930 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 9.
 
13.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2006r. o godz. 1000 w pokoju Dyrektora  ZST w Płocku
 
13. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  została umieszczona na stronie internetowej 
      www.bip.zjo.lo.pl
ZORGANIZOWANIE  ZIMOWEGO  OBOZU   KONDYCYJNO-SZKOLENIOWEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W WIOŚLARSTWIE
 W PŁOCKU
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZETARG  NIEOGRANICZONY
PONIŻEJ 60 000 EURO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający :
 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Przy Zespole Szkół Technicznych
ul. Kilińskiego 4
09-400 PŁOCK
tel. 024 364 27 40
fax 024 364 27 31
 
 
 
 
 
PŁOCK –grudzień  2006 rok
 
SPIS TREŚCI:
 
DZIAŁ I
Rozdział I             – Informacje ogólne.
Rozdział II            – Termin wykonania zamówienia.
Rozdział III  – Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Rozdział IV – Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Rozdział V – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Rozdział VI – Wymagania dotyczące wadium.
Rozdział VII – Termin związania ofertą.
Rozdział VIII – Opis sposobu przygotowania oferty.
Rozdział IX – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Rozdział X – Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Rozdział XI – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Rozdział XII – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozdział XIII- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XIV– Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Rozdział XV – Postanowienia końcowe.
 
DZIAŁ II
Opis przedmiotu zamówienia.
 
DZIAŁ III
Wzór umowy.
 
 
 
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
 
 
DZIAŁ I
 
ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE
 
1. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z dnia 14 września , Nr 164 poz. 1163) zwanej dalej ustawą Zamawiający – Szkoła Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie przy ZST w Płocku  zaprasza do składania ofert w trybie  przetargu nieograniczonego na: Zorganizowanie zimowego obozu kondycyjno-szkoleniowego dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
7. Zamawiający  nie dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku,  o którym mowa, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Protokół wraz  z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione /zastrzeżenie należy dołączyć do oferty/. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
ROZDZIAŁ II
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
                              
Termin realizacji zamówienia – 27.01.2007r. - 10.02.2007 r.
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ III
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznych  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie    zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 -10 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1- 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:
                a) warunek określony w pkt 1) spełnia każdy z Wykonawców,
                b) warunek określony w pkt 2) spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
                c) warunek określony w pkt 3) spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
                d) warunek określony w pkt 4) spełnia każdy z Wykonawców,
 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana   w systemie ,,spełnia/ nie spełnia'', na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale IV.
 
ROZDZIAŁ IV
WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU   W POSTĘPOWANIU I INNYCH DOKUMENTÓW.
 
I. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik  Nr 2 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy   do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej    niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
 
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę.
 
II. Do oferty należy załączyć również:
1. Wypełniony formularz cenowy   – Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Formularz cenowy – załącznik nr 3 do SWIZ
3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.
Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 09.09.2000r. o     opłacie skarbowej ( Dz.U. Z 2000 r. Nr 86 poz. 960 z późniejszymi zmianami).
4. W przypadku złożenia oferty wspólnej:
–      przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań  i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.
W powyższym przypadku przedsiębiorcy winni złożyć zgodne oświadczenie woli dotyczące wskazania podmiotu  i jego  rachunku bankowego, przez który przeprowadzane będą wszystkie operacje finansowe związane  z przedmiotem zamówienia.
5. Szczegółowy opis
Ø       warunków zakwaterowania 47 uczniów SMS i 3 trenerów,  z uwzględnieniem bazy szkoleniowej
Ø       wyżywienia
Ø       położenia ośrodka
6. Kartę kwalifikacyjną obiektu
7. Zdjęcia lub foldery przedstawiające ośrodek.
Dokumenty, o których mowa w pkt I. 1 – 2 oraz pkt  II. 3  winien załączyć każdy                            z przedsiębiorców składających ofertę wspólną.
 
ROZDZIAŁ V
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
 
1. Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje              Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem.
     Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2.    Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
–      Leszek Brzeski – Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ZST w Płocku
tel. (0-24) 364 – 27 – 34    604 976 123   /w zakresie przedmiotu zamówienia/,
Jerzy Podsędek – trener koordynator  w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ZST w Płocku tel. 603 504 360
–      Marzenna Krawczyńska – Zespół szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4, pokój nr 9
Tel. 024 364 27 40  /w zakresie SIWZ/.
3. Godziny pracy w Zespole Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 poniedziałek-piątek 730-1530
 
ROZDZIAŁ VI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
 
1.   Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ VII
TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ
 
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach  co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców   o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
ROZDZIAŁ VIII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
1. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na jedną część zamówienia. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż  jedną ofertę na jedną część zamówienia, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89   ust. 1 pkt 1 ustawy.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze   lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e  do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości  odpowiadającej cenie oferty.
4.   Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach.
5.   Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
6.   Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą  być  parafowane  przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
7. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach.
  Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:
 
Oferta na ” „Zorganizowanie obozu kondycyjno-szkoleniowego dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego  w wioślarstwie”
Nie otwierać przed dniem 21 grudnia 2006 roku do godz. 10.00
 
Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
8.   Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.
    Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich    
  samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna  i wewnętrzna)  odpowiednio oznakowanych  z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.
9. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone              
     za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: zapis „za zgodność z oryginałem” +        
     podpis.
10.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii  dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Wyjaśnienia do specyfikacji:
1) Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści    SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
2) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła  zapytania, oraz udostępnia ją na stronie internetowej.
3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed  upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje  niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępnia ją na  stronie internetowej.
4) Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.
12. Zamawiający zwraca się z prośbą o nie załączanie do oferty dokumentów                        nie wymaganych w SIWZ.
 
ROZDZIAŁ IX
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 
1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Szkoła Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku  ul. Kilińskiego 4, do dnia 21.12.2006 roku do godz. 9.30
2.   Otwarcie ofert nastąpi 21.12.2006 roku o godz. 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, ul. Kilińskiego 4, pokój Dyrektora ZST w Płocku.
3.   Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
4.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5.   Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda  nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
6. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.             Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.
 
ROZDZIAŁ X
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
 
1. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy zamówienia tj zakwaterowanie, wyżywienie, koszty wynajmu dodatkowych obiektów.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki       rachunkowe w obliczeniu ceny (określone w art. 88 ustawy – Prawo zamówień publicznych) niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.   
 
ROZDZIAŁ XI
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ              PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                      I SPOSOBU OCENY OFERT
 
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium:
cena       -   100 %
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
 
 
ROZDZIAŁ XII
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
 
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy – Dział III.
 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 
 
ROZDZIAŁ XIII
WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO ZABEZPIECZENIA UMOWY
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
ROZDZIAŁ XIV
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
PROTEST 1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia  lub  zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
5. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
6. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści lub postanowień  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
7. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest.
8. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
                - treści ogłoszenia,
                - postanowień  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
                -wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
9. Protest inny niż wymieniony w pkt. 8 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.
10. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt 8 i pkt 9 uznaje  się za jego oddalenie.
11. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie   i terminie wniesienia odwołania Zamawiającego przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.
12. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.
ODWOŁANIE I SKARGA DO SĄDU
Zgodnie z art. 4a ust. 1 Prawa zamówień publicznych  w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy dotyczące odwołań i skarg.
 
ROZDZIAŁ XV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 14 września , Nr 164 poz. 1163)
 
 
                                                ZATWIERDZIŁ : .....................................................
 
 
 
 
 
 
 
Przygotowała: Marzenna Krzwczyńska
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
 
 
FORMULARZ CENOWY
 
 
Przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 60 000 Euro
 
Zorganizowanie zimowego obozu kondycyjno-szkoleniowego dla uczniów szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku
 
 
Zamawiający  
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Ul. Kilińskiego 4, 09-400 Płock
 
 
 
Wykonawca  
 
 
 
 
 
Wartość oferty brutto
   
               słownie
...............................................................
 
...............................................................
...............................................................

 
 
 
Termin wykonania zamówienia          
 
 
27.01 – 10.02.2007 r.
 
Termin związania ofertą
 
 
30 dni
 
 
 
Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy
 
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
 

 
 
 
                                                                                   Podpis:
                                                (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
 
 
1. Oferujemy wykonanie dostawy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Dział II), dla zadania  pn.:”Zorganizowanie zimowego obozu kondycyjno-szkoleniowego dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie przy ZST w Płocku.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, z opisem przedmiotu zamówienia  oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w  przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu   i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 
1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
3. ............................................................................................................................
4. .............................................................................................................................
5. ............................................................................................................................
6. ............................................................................................................................
7. ............................................................................................................................
8. .............................................................................................................................
 
5. Oferta zawiera  ......... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ........  do nr ..........
  Data: ..................................                                    
 
                                                                                     Podpis:
                                                                         (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
 
 
OŚWIADCZENIE
w trybie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych
 
 
 
Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................
 
Adres Wykonawcy ............................................................................................................
 
Numer tel./ fax  .................................................................................................................
 
 
 
Przystępując do przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie zimowego obozu kondycyjno-szkoleniowego dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie przy ZST w Płocku oświadczamy  że:
1.        Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 
2.        Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,
 
3.        Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 
4.        Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.
 
 
 
 
Data: ..................................
 
 
                                                                                           Podpis:
                                                                                (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
 
 
 
 
Załącznik nr 3
 
FORMULARZ CENOWY
ZORGANIZOWANIE ZIMOWEGO OBOZU KONDYCYJNEGO
DLA SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W WIOŚLARSTWIE W PŁOCKU
 
 
 
Termin
Ilość dni
Liczba uczestników
Zakwaterowanie
Wyżywienie
Razem:
Kwota netto
Podatek VAT
Kwota brutto
 
Kwota netto
Podatek VAT
Kwota brutto
 
27 styczeń – 10 luty 2007 r.
14
50
 
 
 
 
 
 
 
OGÓŁEM
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kwota netto   ........................ zł.    słownie zł. ................................................................................
Podatek  VAT     .....................      %  ...................................................                                                                             
Łączna kwota brutto .....................................................     słownie złotych ...........................................................................................................................................                                                  
                                                           Podpis
data..........................................              (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)                                                     
 
  Załącznik nr 4  
OPIS
 
* POŁOŻENIA OŚRODKA ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* WARUNKÓW ZAKWATEROWANIA – szczególnie uwzględnić opis bazy szkoleniowej
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
* WARUNKÓW WYŻYWIENIA .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                                    Podpis:
                                                                     (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
   ...............................................
           miejscowość, data                                                                 
 
DZIAŁ   II
PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST ZORGANIZOWANIE ZIMOWEGO OBOZU KONDYCYJNO – SZKOLENIOWEGO   DLA  UCZNIÓW SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W WIOŚLARSTWIE    PRZY ZST” W PŁOCKU
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie zimowego  obozu kondycyjno-   szkoleniowego dla 47 uczniów , 3 trenerów i kierownika obozu  Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
2. Przedmiot zamówienia zostanie zorganizowany w formie jednego turnusu.
1.     Przedmiot zamówienia zostanie zorganizowany w terminie: od 27 stycznia do 10 lutego 2007 r.
Turnus trwać będzie nie mniej niż 14 kolejnych dni.
4.  Przedmiot zamówienia zorganizowany zostanie w miejscowości górskiej (ze skazaniem na okolice Tatr) o dużych walorach turystycznych i zdrowotnych, umożliwiające podniesienie tężyzny fizycznej uczestników obozu.
2.     Teren ośrodka będzie ogrodzony - wymagany dozór nocny ośrodka.
3.     Wykonawca zapewni (według zasad szczegółowo opisanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzoru Dz.U. Nr 12 z 10 lutego 1997 r. poz. 67) każdemu z uczestników oraz kadrze:
Ø       Zakwaterowanie
Ø       Wyżywienie
Ø       Opiekę medyczną, pielęgniarską
Ø       Salę ergometrów wioślarskich
Ø       Salę siłowni ze specjalistycznym wyposażeniem tj. gryfy z obciążnikami, stanowiska do ćwiczeń siłowych (atlas)
Ø       Gabinet odnowy biologicznej
Ø       Salę ćwiczeń, która zapewni możliwość przeprowadzenia gier sportowych i zajęć ogólnorozwojowych
6. Wypoczynek ma być zorganizowany w budynku murowanym, ogrzewanym, w którym muszą być urządzenia sanitarno-higieniczne (prysznice) wydzielone dla chłopców i dziewcząt, z ciągłym dostępem do ciepłej i zimnej wody (wg norm)
7. Pomieszczenia sypialne muszą być wyposażone w łóżka jednoosobowe (z wyłączeniem tzw. łóżek polowych), pościel, szafki nocne, krzesła lub taborety w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników oraz szafy ubraniowe (co najmniej 1 w pomieszczeniu). W pomieszczeniu sypialnym nie może być więcej niż 4 łóżka (wskazane telewizory)
8. Wykonawca zapewni wyżywienie w stołówce ośrodka, w postaci 4 posiłków dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek (zamiennie owoce i desery), kolację. Całodzienna wartość odżywcza 5000 kcal.
9. Pobyt uczestników zimowego obozu kondycyjno-szkoleniowego rozpocznie się obiadokolacja a skończy się śniadaniem.
10. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania wizji lokalnej w obecności zgłaszającego się do przetargu po wyborze najkorzystniejszej oferty ustalonej przez komisję . Przeglądu ośrodka dokona minimum 2-ch członków z komisji przetargowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIAŁ III
 
WZÓR UMOWY Nr ....
 
zawarta w Płocku w dniu .................. roku pomiędzy Szkołą Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie przy Zespole Szkół Technicznych – Zakład Budżetowy  09-402 Płock  ul. Kilińskiego 4, zwaną dalej "Zamawiającym"   reprezentowaną przez:
1.   ..................................................................
a
....................................................................................................................
zwanym dalej "Wykonanwcą", reprezentowanym przez:
1. ............................................
2. ............................................
o następującej treści:
 § 1
W wyniku przetargu nieograniczonego, który został rozstrzygnięty w dniu ............................... Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Zorganizowanie zimowego obozu kondycyjno-szkoleniowego  dla 47 uczniów i 3 trenerów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie”   w Płocku  ul. Kilińskiego 4
W okresie: od ................... do ......................... w miejscowości ..................................
zgodnie z przedłożoną oferta ostateczną z dnia ...................................................
 
§ 2
Integralne części umowy stanowią:
1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do umowy,
2. Oferta wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy,
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 3  do umowy.
§ 3
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do dnia ........................................................
 
§ 4
1.     Osobą upoważnioną do uzgodnienia szczegółów nadzoru nad realizacją zamówienia oraz podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego ze strony Zamawiającego ..................................
 
2.     Dane osób upoważnionych do podpisania protokołu odbioru dostawy ze strony Zamawiającego ......................................................., ze strony Wykonawcy ............................         .................................................................................................
3.     Podpisany protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.
§ 5
1.     Strony ustalają, że  cena za pobyt na obozie jednego uczestnika wynosi .............. zł brutto (słownie: .............................................................................................................)
Zgodnie ze złożoną ofertą
2.     Koszt obozu będzie się kształtował :
50 uczestników x .............., 00 zł = ............................ (słownie: zł .............................
......................................................................................................................................
§ 6
1.     Zamawiający zobowiązuje się do przekazania na konto Wykonawcy kwoty w wysokości .................................. w dwóch ratach:
a)       I rata ......................................... zł nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu
b)       II rata .............................................zł w ciągu 14 dni od zakończenia i rozliczenia się przez Wykonawcę z przedmiotu mowy.
2.     Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 7
Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
1)     karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2, z wyjątkiem art. 145 prawa zamówień publicznych.
2)    odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia.
§ 8
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1)     odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.2,
2)     zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,
 
§ 9
W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego; § 10 stosuje się.
§ 10
1.     Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
2.     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestników w czasie pobytu na obozie.
3.     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich jak za własne, za pomocą których wykonuje niniejszą umowę.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej – pod rygorem nieważności.
§ 11
1.     Zamawiający zastrzega sobie prawo wizytacji i kontroli realizacji przedmiotu umowy przez upoważnionego pracownika.
2.     Wykonawca poniesie koszty dotyczące: wyżywienia, zakwaterowania oddzielne pomieszczenia sypialne oraz zapewni odpowiednie warunki pracy upoważnionemu pracownikowi nadzorującemu realizację umowy.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych  i Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw dotyczących przedmiotu umowy.
§ 13
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                    ze stron.
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA
 
 

metryczka


Opublikował: Sieradzki Stanisław (12 grudnia 2006, 15:05:28)

Ostatnia zmiana: Sieradzki Stanisław (22 grudnia 2006, 10:43:48)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1342