Rada Rodziców

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Miejskiego Przedszkola nr 15 w Plocku

§ 1. Regulamin niniejszy okresla organizacje i dzialalnosc Rady Rodziców w Miejskim Przedszkolu nr 15 na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oswiaty.

§ 2. Rada Rodziców jest organizacja wewnatrz przedszkolna powolana do:

1.reprezentowania rodziców wobec dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej,

2.ulatwienia przedszkolu wspólpracy z rodzicami w sprawach zwiazanych z opieka i wychowaniem dzieci,

3.wspóldzialania z przedszkolem w stalym podnoszeniu warunków pracy opiekunczej, wychowawczej i dydaktycznej i polepszaniu jej wyników.

§ 3. Kadencja Rady Rodziców trwa dwa lata. Ustepujaca Rada dziala do chwili wyboru i ukonstytuowania sie nowej. Czlonkowie Rady nie bioracy aktywnego udzialu w pracach Rady, moga byc przez wlasciwe zebranie grupowe rodziców lub sama Rade odwolani przed uplywem kadencji. Na miejsce ustepujacych lub odwolanych czlonków Rady powinni byc powolani nowi czlonkowie przez grupowe zebranie rodziców.

§ 4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rady pedagogicznej zebranie ogólne rodziców moze rozwiazac dotychczasowa Rade Rodziców przed uplywem jej kadencji i zobowiazac dyrektora do zorganizowania wyborów nowej Rady Rodziców.

§ 5. Czlonkowie Rady Rodziców pelnia swoje funkcje honorowo.

§ 6. Jako organizacja wewnatrz przedszkolna Rada Rodziców prowadzi swoja dzialalnosc w scislym porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

§ 7. Rada Rodziców moze gromadzic srodki finansowe pochodzace z dobrowolnych skladek, darowizn i dotacji na wyodrebnionym koncie bankowym. Fundusze te moga byc uzyte na cele okreslone w par. 2 i 8, na podstawie preliminarza na dany rok szkolny przyjetego przez plenum Rady Rodziców.

§ 8. Rada Rodziców wspóldziala z przedszkolem i udziela mu pomocy w zakresie:

–szerzenia wsród rodziców wiedzy pedagogicznej,

–organizowania pomocy wychowawczo-dydaktycznej i materialnej dla sierot i innych dzieci, które maja trudne warunki bytowe,

–organizowania wycieczek i innych imprez dla dzieci,

–zaspokajania potrzeb materialnych przedszkola,

–pomoc w organizowaniu prac uzytecznych dla przedszkola i srodowiska.

§ 9. Dzialalnosc Rady powinna byc zgodna z obowiazujacymi przepisami prawa oswiatowego, zarzadzeniami dyrektora przedszkola i uchwalami rady pedagogicznej.

§ 10.Podstwaowa komórka Rady Rodziców jest rada grupowa. Sklada sie ona z trzech osób wybieranych w glosowaniu jawnym, na zebraniu grupowym.

Szczególowe terminy zebran wyborczych poszczególnych grup ustala dyrektor przedszkola. Z poczatkiem roku szkolnego /w drugim roku kadencji/:

1.rozwiazuje sie Rady Rodziców grup najstarszych, których dzieci opuscily przedszkole,

2.dokonuje sie wyborów Rad Rodziców w grupach najmlodszych,

3.pozostale dotychczasowe Rady grupowe staja sie Radami nastepnej grupy,

4.dokonuje sie uzupelniajacych wyborów w tych radach, których sklad zostal zdekompletowany.

§ 11. Rade Rodziców przedszkola tworza po 2 przedstawicieli grupowych Rad Rodziców oraz dyrektor przedszkola.

§ 12. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym wybiera prezydium. W sklad prezydium wchodza: przewodniczacy, 2 czlonków prezydium oraz dyrektor przedszkola.

§ 13. Prezydium wykonuje uchwaly ogólnego zebrania rodziców oraz prowadzi prace biezace.

W miare potrzeb Rada Rodziców moze organizowac sposród swoich czlonków komisje. Do prac w tych komisjach moga byc powolywani równiez rodzice spoza Rady Rodziców.

§ 14. Najwyzszym wyrazicielem woli rodziców jest zebranie ogólne.

Do jego zadan nalezy:

-wybór czlonków Rady Rodziców przedszkola,

-wybór komisji rewizyjnej,

–przyjecie informacji z dzialalnosci Rady Rodziców.

§ 15. Zebrania Rady Rodziców przedszkola i prezydium odbywaja sie w miare potrzeb.

§ 16. Uchwaly wszystkich zebran zapadaja wiekszoscia glosów. Jezeli uchwala jest sprzeczna z obowiazujacymi przepisami, dyrektor przedszkola zawiesza ja i w ciagu 7 dni przedstawia sprawe do arbitrazu – do decyzji wladz sprawujacych bezposredni nadzór nad przedszkolem.

§ 17. Dokumentacja z pracy Rady Rodziców przechowywana jest u dyrektora przedszkola, dokumentacja Rad grupowych u nauczycielek grup.

§ 18. Wszelkie ruchomosci i urzadzenia zakupione z funduszy Rady Rodziców stanowia wlasnosc przedszkola i podlegaja inwentaryzacji.

Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 15 zostal przyjety

w dniu 28 wrzesnia 2000r. w glosowaniu jawnym.

 

metryczka


Wytworzył: Kozyra Mariola (19 marca 2004)
Opublikował: Mariola Kozyra (19 marca 2004, 12:56:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1481