stypendia

stypendia

Stypendia branżowe

Stypendia branżowe otrzymują uczniowie uczęszczający do branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Płock. Przyznawane są na okres od września do czerwca, bez konieczności składania wniosku.Stypendium przyznawane jest na [...]

Stypendia miejskie

Stypendia miejskie mogą być przyznane uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (nie więcej niż 3.000 zł BRUTTO miesięcznie na osobę w rodzinie) oraz [...]

Stypendia motywacyjne – za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Stypendia motywacyjne są przyznawane (bez konieczności składania wniosku) uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez miasto Płock i osiągającym najlepsze wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Podziału środków, [...]

Stypendia szkolne i zasiłki losowe dla uczniów i słuchaczy

Stypendia szkolne mogą być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Płocka i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (nie więcej niż 528 zł netto miesięcznie). Zasiłki [...]

metryczka