Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

ZAWARTOŚĆ DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

Zarząd Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Jednostek Oświatowych i Placówek Oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock, https://bip.zjoplock.pl/

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2004-03-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-04-16.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
• Informacje zamieszczone w formie załączników, redaktorzy starają się umieszczać w formacie PDF.
Pliki PDF nie są dostępne cyfrowo w całości z uwagi na uwarunkowanie organizacyjne i techniczne ZJO. W niektórych przypadkach pliki PDF powstały z wersji papierowej dokumentu, wymagającego przetworzenia do postaci elektronicznej (skany).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Ewentualne dodatkowe skróty: brak


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Osoby do kontaktu w sprawach dostępności:
Małgorzata Rzeszotarska - Kierownik Działu Pomocy Materialnej i Administracji
telefon: 24 364 59 50; e-mail: malgorzata.rzeszotarska@zjoplock.pl
Cezary Walta – Kierownik Działu Analiz, IT i MKZP
telefon: 24 364 59 80; e-mail: cezary.walta@zjoplock.pl

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zarząd Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa
 ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock (III piętro)

Opis dostępności wejścia do budynku
Do budynku prowadzą 2 wejścia - jedno od ul. 3 Maja (przy PKO BP) zwane wejściem głównym oraz drugie wejście od ul. Padlewskiego. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Dla gości przeznaczone jest wejście od ul. 3 Maja.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalety
Siedziba Zarządu Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa w Płocku znajduje się na III piętrze budynku. Po wejściu do budynku wejściem głównym dostępna jest klatka schodowa lub winda, którą można dojechać na III piętro. Korytarz na III piętrze dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach ze względu na swoją szerokość. Na tablicy ogłoszeń dostępny jest plan rozkładu pomieszczeń.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych usytuowana jest od strony wejścia głównego, na wprost klatki schodowej.

Opis dostosowań
W Zarządzie Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa w Płocku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Bezpośrednio przed budynkiem, w pobliżu wejścia od ul. Padlewskiego, znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które zostało odpowiednio oznakowane.
Z tyłu budynku, wjazd od ul. Padlewskiego lub od ul. 3 Maja za PKO BP, znajduje się parking i cztery miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zarząd Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa w Płocku jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących czy psów przewodników. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
W Zarządzie Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa w Płocku nie jest dostępna usługa tłumacza języka migowego.

RAPORTY O DOSTĘPNOŚCI

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

2021-01-01 (104kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maciej Krzemiński (31 marca 2021)
Opublikował: Cezary Walta (31 marca 2021, 23:52:38)

Ostatnia zmiana: Cezary Walta (22 marca 2022, 12:11:38)
Zmieniono: Zmiana danych osób do kontaktu w sprawach dostępności

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6923