Wykaz spraw

Zarząd Jednostek Oświatowych jest jednostką powołaną uchwałą Rady Miasta Płocka do wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Zakres spraw prowadzonych na potrzeby szkół oraz innych placówek został określony w statucie Zarządu Jednostek Oświatowych i związany jest on z bieżącą działalnością tychże placówek.
Wszelkie sprawy wynikające ze stosunku pracy pracowników obsługiwanych jednostek oraz ich funkcjonowania w mieście załatwiane są w poszczególnych placówkach, Urzędzie Miasta Płocka lub w Delegaturze Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Płocku z wyjątkiem:

 
składania wniosków o udzielanie dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne
 
wydawania zaświadczeń o wynagrodzeniach wypłacanych pracownikom obsługiwanych placówek na ich wnioski oraz na żądanie uprawnionych organów

dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych

dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół

udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku losowego, uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie miasta Płocka, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

podziału środków przewidzianych w budżecie miasta Płocka na stypendia pod nazwą Płocka szansa edukacyjna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osiągających dobre i bardzo dobre wyniki nauczania

podziału środków przewidzianych w budżecie miasta, pomiędzy szkoły prowadzone przez miasto Płock, na cele wypłaty stypendiów za wyniki w nauce lub w sporcie uczniom powyższych szkół

udzielanie stypendiów pod nazwą Płockie Talenty dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionym

podziału środków przewidzianych w budżecie miasta, pomiędzy placówki oświatowe prowadzone przez miasto Płock, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

metryczka


Wytworzył: Marcin Krupiński (18 marca 2004)
Opublikował: Marcin Krupiński (21 marca 2004, 23:36:46)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Rzeszotarska (10 stycznia 2022, 12:30:05)
Zmieniono: zmiana programów stypendialnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 37095